Inleiding

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2023.

ADV Prints respecteert jouw privacy en verwerkt je gegevens uiteraard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy- en cookiebeleid wordt toegelicht hoe ADV Prints omgaat met jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van haar website(s) en diensten. Moest je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben kan je ons contacteren door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: info@advprints.be of via de contactinformatie onderaan dit privacy- en cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ADV Prints verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ADV Prints verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in contactformulieren, correspondentie of gedurende telefonisch contact.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze overeenkomst met je aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is ADV Prints niet in staat om diensten aan je te leveren alsmede aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen. Je kunt deze overeenkomst niet aangaan met ADV Prints zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advprints.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ADV Prints verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van onze dienstverlening aan jou;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren;
 • Je te identificeren;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld jouw toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van jouw toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

ADV Prints neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ADV Prints) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ADV Prints bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

ADV Prints deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden kunnen zich buiten de EUR of EER bevinden. ADV Prints blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ADV Prints gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Dat kan door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: info@advprints.be of via de contactinformatie onderaan dit privacy- en cookiebeleid. ADV Prints zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ADV Prints neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: info@advprints.be of via de contactinformatie onderaan dit privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen aan dit privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. ADV Prints zal deze wijzigingen op haar website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wij zullen jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken.

Contactinformatie

ADV Prints
Ondernemingsnummer: 0749933625
BTW-nummer: BE0749933625
Adres: Putsesteenweg 3, 2820 Bonheiden
Website: www.advprints.be
E-mail: info@advprints.be